Referencat / Lidhjet

Lidhjet (Linqet) e jashtme

ID
Institucionet Nacionale & Trupat e pavarura
Web Linku (lidhja)

01

Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës

https://www.rks-gov.net/sq-al/pages/fillimi.aspx

02

Autoriteti Nacional kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore (përbërë Autoriteti Nacional kundër Trafikimit (ANKT) dhe Sekretariati i tij)

http://mpb.rks-gov.net/

03

Ministria  e Punëve të Brendshme (MPB)

http://mpb.rks-gov.net/

04

Ministria  e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS

http://mpms.rks-gov.net/sq-al/ballina.aspx

05

Ministria  e Drejtësisë (MD)

http://md.rks-gov.net/

06

Ministria  e Punëve të jashme (MPJ)

http://www.mfa-ks.net/

07

Ministria  e Shëndetësisë (MSH)

http://msh-ks.org/

08

Ministria  e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

http://masht.rks-gov.net/   

09

Ministria  e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

http://www.mkrs-ks.org/?page=1,1

10

Ministria  e Administratës Lokale (MAL)

https://mapl.rks-gov.net/Home.aspx?lang=sq-AL

11

Policia e Kosovës e cila përbëhet nga Drejtorati për Identifikimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore

http://www.kosovopolice.com/

12

Prokurori Shtetërorë i Republikës së Kosovës

http://www.psh-ks.net/sq/ballina 

13

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

http://www.psh-ks.net/sq/prokuroria-speciale-e-republikes-se-kosoves

14

Këshilli Prokurorial i Kosovës

http://www.kpk-rks.org//home

15

Këshilli Gjyqësorë i Kosovës

http://www.gjyqesori-rks.org

16

Akademia e Drejtësisë (ish Instituti Gjyqësorë i Kosovës)

https://ad.rks-gov.net/sq/rreth-nesh

17

Agjencioni për barazi Gjinore

http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,110  

18

Institucioni i Ombudspersonit të Kosovës

http://www.ombudspersonkosovo.org/sq/ballina

 

  
 

Donatorët dhe palët ndërkombëtare

Web links                        

19

Zyra e Unionit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi Spcial i Unionit Evropian në Kosovë

https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_sq 

20

Misioni Unionit Evropian për Sundim të Ligjit (EULEX)

http://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,1

21

Misioni i Kombeve të vashkuara në Kosovë

https://unmik.unmissions.org/

22

Këshilli i Evropës – zyra në Prishtinë

http://www.coe.int/en/web/pristina/home

23

Programi Zhvillimor Kombeve të Bashkuara (UNDP) në Kosovë

http://www.ks.undp.org/

24

Komisariati i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) në Kosovë

UNHCR

25

Organizata Ndërkombëtare e Migrimit (IOM) në Kosovë

http://kosovo.iom.int/

26

Ambasada e SHBA në Kosovë

https://xk.usembassy.gov/

27

Organizata për Siguri dhe bashkëpunim e (OSCE) Misioni në Kosovë

http://www.osce.org/sq/mission-in-kosovo

28

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Kosovo

https://www.giz.de/en/worldwide/298.html

29

Terre des Hommes – Delegacioni për ndihmë fëmijëve në Kosovë

https://www.tdh.ch/en/our-interventions/kosovo

30

Caritas Kosova

http://www.caritaskosova.org/

31

UNICEF Kosova

https://www.unicef.org/kosovoprogramme/

32

Save the Children Kosova

https://kosovo.savethechildren.net/

 

MATERIALI REFERUES

ID

LEGJISLACIONI RELEVANT

Burimi informatës

01

04/L-218

LIGJI PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E TRAFIKIMIT ME NJERËZ DHE MBROJTJEN E VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT

Download (PDF)

02

04/L-218

Procedurat standard të Veprimit për personat e trafikuar në Kosovë (aneks në ligjin )

Download (PDF)

03

05/L-036

Ligji mbi Kompenzimin e Viktimave të Krimit

 

Download (PDF)

04

04/L-015

Ligji mbi mbrojtjen e dëshmitarëve

Download (PDF)

05

04/L-219

Ligji për të huajt

Download (PDF)

06

2013/04-L-217

Ligji mbi azilin

Download (PDF)

07

04/L-003

Ligji mbi statusin civil

Download (PDF)

08

05/L-019

Ligji mbi Ombudspersonin 

Download (PDF)

09

05/L-021

Ligji mbi mbrojtjen nga Diskriminimi

 

Download (PDF)

10

05/L-034

Ligji mbi amandamentimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-225 mbi Prokurorin e Shtetit 

Download (PDF)

11

2010/03-L-212

Ligji i Punës 

Download (PDF)

12

05/L-035

Ligji mbi amandamentimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-224 mbi Këshillin Prokurorial 

Download (PDF)

13

05/L-020

Ligji për barazi gjinore 

Download (PDF)

 

14

05/L-094

Ligji për amandamentimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-223 mbi këshillin gjyqësorë të Kosovës, amandamentuar dhe plotësuar me ligjet nr.05/L-033, nr.04/L-115 

Download (PDF)

15

2013/04-L-216

Ligji mbi bashkëpunimin në mes të autoriteteve të përfshira në menaxhimin e integruar të kufirit 

Download (PDF)

16

04/L-213

Ligji për Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale

Download (PDF)

 

17

04/L-138

Ligji për arsimin dhe aftësimin profesional

Download (PDF)

18

2012/04-L-125

Ligji mbi Shëndetësinë

Download (PDF)

19

2012/04-L-123

Kodi i Procedurës penale 

Download (PDF)

20

2012/04-L-129

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 04-L-082

Download (PDF)

21

2011/04-L-096

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2003/15 mbi skemën e ndihmës sociale në Kosovë 

Download (PDF)

 

22

2011/04-L-081

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02-L-017 për shërbimet sociale dhe familjare 

Download (PDF)

23

2011/04-L-076

Ligji mbi Policinë

Download (PDF)

24

2011/04-L-017

Ligji mbi ndihmën juridike falas 

Download (PDF)

25

04/L-010

Ligji mbi kooperimin ndër-komunalë

Download (PDF)

26

15.07.2010

Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje 

Download (PDF)

27

2009/03-L-134

Ligji mbi lirinë e asocimit të organizatave Jo-Qeveritare

Download (PDF)

28

2007/02-L-78

Ligji mbi Shëndetin Publik

Download (PDF)

29

2004/32

Ligji mbi familjen

Download (PDF)

 

30

2005/02-L17

Ligji mbi Shërbimet Sociale dhe Familjare

Download (PDF)

   
 

POLITIKAT NACIONALE & STRATEGJITË

Burimi

31

Strategjia Kombëtare kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (2015-2019)

Download (PDF)

32

Plani i Veprimit i Strategjisë Kombëtare kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore

Download (PDF)

33

Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Integruar të Kufirit

Download (PDF)

34

Plani i Veprimit i Strategjisë Kombëtare të Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Integruar të Kufirit

Download (PDF)

35

Strategjia e Qeverisë dhe Plani i Veprimit për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile

Download (PDF)

36

Strategjia dhe Plani i Veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021

Download (PDF)

37

Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit i Republikës së Kosovës kundër Krimit të Organizuar 2012-2017

Download (PDF)

38

Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit i Republikës së Kosovës për Parandalimin e Krimit 2013-2017

Download (PDF)

39

Strategjia Shtetërore dhe Plani i Veprimit për Migracionin 2013-2018

Download (PDF)

40

Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës dhe Plani i saj i Veprimit

Download (PDF)

41

Strategjia e Kosovës dhe Plani i Veprimit për Rini 2013-2017

Download (PDF)

42

Strategjia e Sektorit të Shëndetësisë 2017-2021

Download (PDF)

43

Strategjia e Vetëqeverisjes Lokale 2016-2026

Download (PDF)

44

Plani i Veprimit i Strategjisë së Vetëqeverisjes Lokale 2016-2026

Download (PDF)

45

Strategjia e Ndihmës në fushën e Sundimit të Ligjit dhe Planit të saj të Veprimit 2016-2019

Download (PDF)

46

Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit i Republikës së Kosovës për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje 2016-2020

Download (PDF)