Aplikant (KMOP)

Aplikant (KMOP)

KMOP je ne-profitna organizacija osnovana 1977 godine, i tako je jedna od najstarijih Grčkih NVO sa 40 godina akumuliranog iskustva u pružanju podrške ugroženim grupama. Glavne oblasti KMOP-a uključuju socijalnu zaštitu i zdravlje, zapošljavanje i zaštitu ljudskih prava, naučno istraživanje i razvoj “znati-kako” u socijalnoj politici i pitanjima socijalne zaštite

Tokom proteklih decenija, KMOP je uspeo da uspostavi snažno prisustvo ne samo u Grčkoj, već i u inostranstvu, fokusirajući se na siromašna područja i regione. Osim direktnog pružanja usluga putem decentralizovanih postrojenja zasnovanih na zajednici (grupne kuće i dnevni centar za mentalno bolesne kao i druge savetodavne centre), KMOP je aktivno uključen i u nacionalne i međunarodne projekte, rešavajući socijalna pitanja sa naglaskom na nisko kvalifikovane mlade ljude i dugoročno nezaposlene, žrtve nasilja i trgovine ljudima, migrante, invalide i manjine.

KMOP se još dugo opredelio za uklanjanje nejednakosti, promovisanje ljudskih prava i sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja, sa posebnim akcentom na borbu protiv trgovine ljudima i zaštitu žrtava. Od 2010. godine, KMOP je aktivno uključen u oblast borbe protiv trgovine ljudima (TLj) na nacionalnom i na nivou EU i na daljem međunarodnom nivou:

Na nacionalnom nivou, KMOP sarađuje sa nacionalnim reporterom (izvestacem) i drugim ključnim institucijama u cilju podizanja široke svesti o ovoj pojavi među potencijalnim žrtvama i različitim nacionalnim i lokalnim akterima, profesionalcima i javnosti; i unaprijediti Nacionalni mehanizam upućivanja u Grčkoj kroz pružanje pomoći koordinatoru NRM (Nacionalni centar za socijalnu solidarnost) u definiciji SOP.

U poslednjim godinama, KMOP je uspješno implementirao kampanju podizanja svijesti na nacionalnom nivou pod nazivom „STOP TRAFFICKING“ (2014), koja je ostvarila veliki uspjeh dostizanjem više od 8.000 osoba. Inicijativa koja je usledila uspostavljanje udruženog centra za žrtve trgovine ljudima u Solunu, u kontekstu projekta „SPOT TRAFFICKING „ (2015 – 2016).

Od 2011 godine, KMOP je takođe preuzeo vodeću ulogu u implementaciji intervencija na nivou EU protiv trgovine ljudima s ciljem i nastojanju da podigne svijest o trgovini djecom i poboljša zaštitu i pomoć djeci žrtvama. Među najvažnijim aktivnostima organizacije na nivou EU, razlikujemo 3 projekata finansiranog od strane ISEC-a koje je vodio KMOP između 2011 – 2015:

  • “GATE – Čuvari za izdvojenu decu protiv trgovine ljudima i bilo kakvog oblika eksploatacije” (2011 – 2013);
  • “IMPACT: Poboljšanje i Monitorisanje sistema zaštite od trgovine i eksploatacije decom” (2012 – 2014);
  • „RESILAND – Učešće, kapaciteti i otpornost dece u pokretu protiv trgovine ljudima i eksploatacije“ (2013 – 2015).

Od 2016 godine KMOP je takođe aktivan član Platforme civilnog društva EU za trgovinu ljudima

Poslednje, ali ne po važnosti, na međunarodnom nivou, između 2011 i 2013 godine, KMOP je pružio tehničku pomoć Vladi Kosova u cilju jačanja institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima. Tokom dvogodišnjeg trajanja projekta, KMOP je podržala VK u jačanju svog zakonodavnog i regulatornog okvira; Poboljšanje Nacionalnog Koordinacionog Mehanizma; Unapređivanje postojećih sistema praćenja i evaluacije; Podizanje svijesti javnosti o trgovini ljudima; i jačanje kapaciteta lokalnih aktera i profesionalaca. Projekat “Krenuti Napred” zasniva se na rezultatima ove ranije akcije u cilju daljeg unapređenja AT sistema na Kosovu.

Za više informacija o aktivnostima KMOP-a molimo posjetite www.kmop.eu.