Centar za Zaštitu Žrtava i Prevenciju Trgovine Ljudima (PVPT)

Centar za Zaštitu Žrtava i Prevenciju Trgovine Ljudima (PVPT)

Izjava Misije

Centar za Zaštitu Žrtava i Prevenciju Trgovine Ljudima (PVPT) je nezavisna, nevladina, neprofitna lokalna organizacija koja se bavi uzrocima i posledicama nasilja kroz multidisciplinarni pristup, uključujući socio-ekonomske usluge, prevenciju i obrazovanje, avociranje i informisanje, istraživanje, podizanje svijesti i osnaživanje, stručno osposobljavanje i dugoročnu rehabilitaciju i reintegraciju ciljne populacije.

Informacije/Historija

Osoblje PVPT-a radi u oblasti trgovine ljudima, od Januara 2000 godine u saradnji sa Ujedinjenim Metodološkim Komitetom za Pomoć (UMCOR). Pored toga, u Novembru 2003. godine PVPT je registrovana kao nezavisna lokalna organizacija, a 2008 godine otvorio je prvi i jedini rehabilitacioni centar za žrtve trgovine ljudima na Kosovu.

Radne oblasti:

  • Direktna pomoć (rehabilitacija i dugoročna reintegracija),

 

Direktna Asistencija

 

U oblasti Direktne Asistencije, PVPT je podržao ukupno 837 korisnika kao što je navedeno u nastavku::

  1. Krizno sklonište (2000-2007) – koja je obezbedila siguran, topao i udoban dom, kao i zdravu i produktivnu životnu sredinu uglavnom za 552 međunarodne žrtve trgovine ljudima koji su bili upućeni i smješteni u Prihvatilište prije njihove repatrijacije.
  2. Centar za rehabilitaciju i reintegraciju (2008- u toku) – koja konstantno pruža siguran smještaj, dugoročnu rehabilitaciju, socijalno uključivanje i ekonomsku reintegraciju za 285 žrtava trgovine ljudima koji su bili u niskom i srednjem nivou rizika (lokalni, strani, mlađi, odrasli), pretpostavljene žrtve trgovine ljudima i deca koji su u riziku od trgovine ljudima.

 

Centar za rehabilitaciju PVPT-a/Sklonište je jedini polu-otvoreni centar na Kosovu, koji je licenciran na nacionalnom nivou kako bi obezbedio stambeni i dnevni program za žrtve trgovine ljudima.

 

Prevencija

U oblasti prevencije, PVPT je od 2002 godine razvio raznolikost i proširio aktivnosti na podizanju svijesti mladih, nastavnika, roditelja, novinara, vladinih zvaničnika i predstavnika nevladinih organizacija putem različitih oblika aktivnosti za podizanja svesti. Do danas, PVPT Centar uspio je organizirati određeni broj sesija treninga sa preko 15.000 učesnika iz svih regiona Kosova.

Program prevencije PVPT-a je akreditovan od strane MONT-a za izgradnju kapaciteta nastavnika za ranu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

 

Doprinos i saradnja PVPT Centra sa akterima (stranama) koje rade u borbi protiv trgovine ljudima

 

PVPT je član sledećih koalicija / grupa:

Centralni nivo                                                  Nacionalni nivo                                      Lokalni nivo

-Međuministarska grupa,                         Koalicija za zaštitu dece,               – Radna grupa za decu, žrtve

-Partneri za direktnu pomoć.                   Kosovska mreža žena (MŽK).                 zlostavljanja.

PVPT doprineo i nastavlja da doprinosi, na centralnom nivou, razvoju mnogih važnih zvaničnih politika / propisa / dokumenata na Kosovu, kao što su Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima, Standardni operativni postupci (SOP), Transnacionalni mehanizam upućivanja i Minimalni Standardi Zaštite za žrtve trgovine ljudima na Kosovu.

Štaviše, PVPT posluje u bliskoj saradnji i partnerstvu sa sljedećim institucijama: Ministarstvom Unutrašnjih Poslova, Ministarstvom za Rad i Socijalnu Zaštitu, Ministarstvom Obrazovanja Nauke i Tehnologije, Ministarstvom Pravde i drugim lokalnim i međunarodnim organizacijama koje pružaju direktnu pomoć ŽT i borbi protiv Trgovine Ljudima na Kosovu.