Informacije o projektu

Informacije o Projektu

 

Projektat financiran od EU “KRENUTI NAPRED: PROMOCIJA VEĆE EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA NA KOSOVU”je zajednički napor Centra za zaštitu porodice i dece (KMOP), Evropske organizacije za Javno Pravo (EPLO) i Centra za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima (PVPT) koja ima za cilj da unapredi sveukupnu koordinaciju Anti – Trgovinu ljudima (AT) na Kosovu, kao i način na koji se istražuju i procesuiraju zločini protiv trgovine ljudima, a žrtve i svedoci su zaštićeni,  pružanje usluga se planira, upravlja i sprovodi u saradnji sa sektorom civilnog društva. Projekat finansira Kancelarija EU na Kosovu u okviru IPA II programa i trajaće od Januara 2017 do Januara 2020. godine

Svrha/ Sveukupni Cilj ove akcije je povećanje efikasnosti i efektivnosti borbe protiv trgovine ljudima na Kosovu putem povećanja sposobnosti Kosovskih institucija da efikasno koordiniraju i sprovedu sve napore protiv trgovine ljudima, u skladu sa najboljom praksom EU zakona i ukupnih razvojnih prioriteta na Kosovu

Specifični Ciljevi projekta su trostruke:

1) Unaprediti stratešku sposobnost institucija za sprovođenje zakona, pravosuđa, centralnih i opštinskih vlasti i civilnog društva da identifikuju prijetnju, rizik i štetu od trenda trgovine ljudima

2) Jačati kapacitete institucija koje imaju mandat da spreče, zaštite, istražuju i gone kriminalne aktivnosti trgovine ljudima; i

3) Jačati i obezbediti održivost odredbi o uslugama i proces reintegracije žrtava trgovine ljudima i potencijalnih žrtava trgovine ljudima (PXTLj).

 

U cilju ispunjavanja navedenih specifičnih ciljeva predviđeni su sljedeći Rezultati:

R1: Povećano angažovanje, učešće i saradnja nacionalnih, regionalnih i lokalnih zainteresovanih strana u/sa Nacionalnim mehanizmom za koordinaciju trgovine ljudima (NMKTLj), kao i svest o tome kako bolje odgovoriti na slučajeve trgovine ljudima;

R2: Povećan broj identifikovanih predmeta trgovine ljudima, istraga i krivičnog gonjenja, kao i bolja i sistematičnija međuinstitucionalna koordinacija i saradnja u istrazi i krivičnom gonjenju takvih slučajeva;

R3: Povećani tehnički i finansijski kapaciteti pružiocima usluga OCD / NVO – posebno skloništa – da bi se prilagodile potrebama ŽT i shodno tome povećali broj žrtava koje primaju prilagođene usluge socijalne podrške i reintegracije;

R4: Povećana svest profesionalaca i javnosti o trgovini ljudima.

Ovaj projekat će na kraju pomoći nacionalnim i lokalnim vlastima na Kosovu kako bi efikasno odgovorili na slučajeve trgovine ljudima kroz poboljšane vještine i kapacitete za koordinaciju rada protiv trgovine ljudima, istraživanje i krivično gonjenje zločina, zaštitu žrtava i svjedoka i promovisanje socijalnog uključivanja i reintegracije ŽT. Ovo će biti realizovano kroz primenu programa za socijalno uključivanje i reintegraciju za OCD/NVO koji pruže usluge pomoću mehanizma šeme grantova. Oni će imati koristi od poboljšanih vještina i razvoj kapaciteta, implementaciju i nadgledanje šeme projekata koji su usmereni na ŽT/PŽT, pa su tako bolje pozicionirani i opremljeni da pomognu ŽT u njihovom (re) integracijskom procesu.

Konačni korisnici akcije i programa šeme grantova, ŽT i PŽT će imati koristi od poboljšanih usluga socijalne podrške na lokalnom i nivou zajednice, a samim tim i bolje perspektive socijalne uključenosti i reintegracije na duži rok. Na kraju, ali ne i po važnosti, od šeme bespovratnih sredstava za konkurenciju lokalnih organizacija za pružanje socijalnih usluga lokalne samouprave očekuje se pozitivan efekat na ceo sistem pružanja usluga u oblasti trgovine ljudima, zato što se očekuje da doprinese efikasnijoj prevenciji trgovine ljudima sa jedne strane a s druge strane, na raznovrsniji niz pruženih usluga i veću motivaciju među pružaocima usluga.

Glavne oblasti rada

Partneri će pružati usluge u sledećim oblastima rada (grupisani u četiri (4) CLUSTERS)

A.Klaster za tehničku asistenciju Mehanizmu za anti/trgovinu ljudima na Kosovu

 B.Klaster izgradnje kapaciteta za vladavinu Prava

 C.Klaster za pružanje usluga i Reintegraciju

 D.Klaster za Podizanje svesti