Klasteri

KLASTERI

 

Rad koji će isporučiti projekat „Krenuti Napred “ se deli ispod pet KLASTERA u totalu, dva horizontalna (Klaster 0 i Klaster 4) i tri suštinska (Klaster 1,2 i 3).

 

Klaster 0: Menadžment i koordinacija uspostavlja efikasno i profesionalno upravljanje i koordinaciju projektom kako bi se osiguralo da projekat ispunjava svoje ciljeve i očekivane rezultate.

 

Lider Projekta: KMOP (Centar za brigu Porodice i dece)

Klaster 1: Klaster Tehničke Asistencije koji ima za cilj jačanje Nacionalnog Mehanizma za Koordinaciju borbe protiv trgovine ljudima na Kosovu, tako da su nadležne institucije u potpunosti sposobne da ispune svoj mandat u skladu sa Nacionalnom Strategijom za borbu protiv trgovine ljudima 2015-2019 i njenim akcionim Planom. Za postizanje ovog cilja, projektni konzorcijum sa KMOP-om kao lider predvodiće stalnu tehničku podršku Nacionalnom Koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima (NKBTLj) i njegovom kancelariji (KNKBTLj) u pet glavnih oblasti:

 • Optimization of cross-border cooperation through the establishment of Standard Operating Procedures (SOPs) for the Transnational Referral Mechanism for trafficked persons
 • Advancement of existing victim compensation and witness protection systems
 • Organizaciono jačanje kroz formalizaciju “Opisa Poslova i Zadataka za KNKBTLj
 • Operativno jačanje kroz uspostavljanje Nacionalne Grupe Trenera o pitanjima vezanim za trgovinu ljudima
 • Monitoring i evaluacija strategije za borbu protiv trgovine ljudima, uključujući prikupljanje i upravljanje relevantnim podacima
 • Optimizacija prekogranične saradnje kroz uspostavljanje Standardnih Operativnih Procedura (SOP) za Transnacionalni mehanizam Referisanja za žrtve trgovine ljudima
 • Unapređenje postojeće kompenzacije žrtava i sistema zaštite svjedoka

Klaster 2: Klaster za izgradnju kapaciteta vladavine prava, koji ima za cilj povećanje efikasnosti u sprovodu zakona i sudskih operacija u borbi protiv trgovine ljudima putem izgradnje njihovih kapaciteta u ključnim područjima delovanja, u skladu sa nastalim trendovima i potrebama kao i sa nedavnim reformama u oblasti trgovine ljudima. Ovaj Klaster izgradnje kapaciteta, pod koordinacijom EPLO (Evropske Organizacije za Javno Pravo), biće implementiran u dvije (2) sukcesivne faze:

 • Pripremna faza koja uključuje procenu potreba za obukom koja će voditi do definisanja prilagođenog plana obuke za nacionalne i lokalne institucije za vladavinu prava (organi za sprovođenje zakona i sudske vlasti i agencije). Pripremna faza biće završena razvojem materijala za obuku koji će se koristiti u sledećoj fazi Klastera 2 (implementacija).
 • Faza Implementacije koja će dostaviti razvijen plan treninga kroz posvećene specijalizovane sesije za službenike za primenu zakona, policijske službenike i sudsko osoblje (sudije i tužioce) i zajedničke međuinstitucionalne sesije treninga u cilju jačanja međuagencijske koordinacije i saradnje u sektoru

 

Klaster 3: Klaster za pružanje usluga i reintegraciju, koji obuhvata sve aktivnosti i zadatke koji se odnose na jačanje lokalnog civilnog društva u pružanju naprednih rehabilitacionih i dugoročnih usluga za reintegraciju žrtvava trgovine ljudima putem pružanja finansijske i tehničke podrške za usluge. Treći Klaster gradi se oko dizajna i shodno uvođenjem malog pod-grant mehanizmu za organizacije civilnog društva koje pružaju usluge žrtvama/pretpostavljenim žrtvama, zajedno sa aktivnostima vezanim za razvoj kapaciteta kako bi se povećale njihove kapacitete za pružanje visokokvalitetnih usluga socijalne uključenosti i reintegracije sa posebnim fokusom na psihološki tretman. Slično kao i drugi klaster, predviđene su dve (2) faze

 • Pripremna faza koja u prvom stepenu podrazumeva definisanje skupa prototipova socijalne uključenosti i dugoročnih programa reintegracije za ŽT na osnovu kojih će biti osmišljena Grant Šema tako da lokalni pružioci usluga će biti obučeni za metode i tehnike pružanja usluga.
 • Faza isporuke koja podrazumijeva potpuno izveštanje plana šeme grantova za pružioce usluga OCD kroz niz razvojnih zadataka, implementacije i nadgledanja, uključujući i dizajn za “Poziv Predloga za Grant” na osnovu utvrđenih prioriteta, izgradnja kapaciteta potencijalnih pružioca usluga u traženju sredstava i shodno lansiranju, evaluaciji, dodeli, praćenju i evaluaciji programa grantova.

Za pravilno funkcionisanje Šeme Granta, Sekretarijat će se voditi od strane KMOP’a koji će preuzeti glavnu ulogu u svim fazama razvoja i implementacije u saradnji sa lokalnim partnerom, PVPT (Centar za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima).

Klaster 4: Klaster podizanja svesti koji je horizontalan i stoga prolazi kroz cjelo vreme trajanja projekta. Ovaj skup je posvećen zadacima za komuniciranje, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja široke vidljivosti projekta uopšte a posebno šeme grantova s jedne strane i podizanja svijesti o borbi protiv trgovine ljudima na Kosovu na drugu stranu. Za isporuku ovog Klastera planiraju se sledeće dve faze:

 • Faza dizajna koja podrazumeva definisanje plana diseminacije i komunikacije zajedno sa sveobuhvatnim okvirom nadgledanja koji će odrediti vrste aktivnosti koje će se sprovesti u sledećoj fazi i način njihovog nadgledanja tokom implementacije projekta
 • Implementation phase that involves in the first instance the preparation of the communication and visibility materials and accordingly the implementation of the planned activities with focus on two annual awareness raising campaigns in cooperation with the NATC/ONATC. Faza implementacije koja u prvom stepenu uključuje pripremu materijala za komunikaciju i vidljivost i shodno tome implementaciju planiranih aktivnosti sa fokusom na dve godišnje kampanje za podizanje svijesti u saradnji sa NKPTLj / KNKPTLj

Za više informacija o planiranim aktivnostima u okviru pet klastera pritisnite ovde